پرسش‌های متداول

می سی سیکی چیست؟

به گل فراموشم مکن می گویند.